Subsidiebeleid

Beleid voor het verstrekken van subsidie voor de uitgaven van boeken. 

In de bestuursvergadering van 23 oktober 2023 van de Heemkundige Kring De Bevelanden zijn onderstaande uitgangspunten vastgelegd voor het verstrekken van subsidie bij de uitgaven van boeken:

In artikel 3 van onze statuten staat de doelstelling van onze vereniging als volgt omschreven: 

Artikel 3 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van Zuid- en NoordBeveland en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben, alsmede het beschermen van historische, folkloristische en heemkundige objecten. 
Artikel 3.2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap, alsmede alle andere wettige en geoorloofde middelen die dienstig kunnen zijn. 

Met inachtneming van deze doelstelling zijn de volgende uitgangspunten voor het verstrekken van subsidies opgesteld: 

- Het uit te geven boek moet betrekking hebben op de geschiedenis van de Bevelanden. 
- De maximale verkoopprijs van het boek mag niet hoger zijn dan € 40,00. 
- Er is een maximaal bedrag dat per jaar wordt uitgekeerd.’)
- Voor de toekenning van een subsidiebedrag geldt een maximum. ‘)
- Indien mogelijk zal een korting op de aanschafprijs voor leden van de Heemkundige Kring De Bevelanden worden bedongen. 
- In het boek moet naamsvermelding van de Heemkundige Kring De Bevelanden komen. 
- Het boek moet voldoen aan kwaliteitseisen, zoals gebruikelijk bij de uitgave van historische boeken. 
- In de Spuije zal er een recensie geschreven worden, mits er een recensieexemplaar wordt verstrekt. 
- Via sociale media zal door de Heemkundige Kring De Bevelanden aandacht besteed worden aan het boek. 
- Iedere twee jaar zal in het bestuur een evaluatie van deze regeling plaatsvinden. 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Heemkundige Kring De Bevelanden op 23 oktober 2023. 

Voorzitter,  P.A. Hamelink 
Secretaris, F.A. de Kaart


‘) Informatie bij de secretaris op te vragen.