Werkgroep Veldnamen

Toponymie

Toponymie of plaats/veldnaamkunde is de wetenschap die veld- en/of plaatsnamen probeert op te sporen en te verklaren, de zogenaamde toponiemen. Toponymie heeft niets te maken met plaatsverklarende verhalen of sagen, geschreven door mensen. Toponymie bestudeert plaatsnamen op een wetenschappelijke manier. Men gaat daarbij uit van de oudste versie van de plaatsnaam omdat die het meest ‘doorzichtig’ is. Toponymie heeft nut omdat door het bestuderen en verklaren van plaatsnamen men inzicht krijgt in de eigenschappen van die plaats:

  • geschiedenis
  • bodemgesteldheid
  • taal (-ontwikkeling)
  • activiteiten
  • plantengroei
  • reliëf
  • geografie
  • oude beroepen
  • oude persoonsnamen
  • aard van nederzettingen

Sommige namen kunnen al heel oud zijn en komen al in de middeleeuwen voor, andere zijn van recentere datum. Heel vaak lees je er in, hoe mensen in een bepaalde tijd namen aan een speciaal stuk land hebben gegeven. Bijvoorbeeld aan de namen: ‘Bril en Neuze’.
Andere namen zijn ook weer logisch af te leiden uit de ligging of specifieke functie, zoals Noordhoek en Sluishoek, of geven een indruk van de eigenschappen en het gebruik van de grond, zoals ‘Oude boomgaard’ en ‘Paardekerkhof’.
Gedurende de laatste decennia is er veel in het landschap veranderd, ondermeer door ruilverkaveling, dorpsuitbreiding en wegenaanleg. Daarom is het van belang dat de historische namen worden vastgelegd voordat ze vergeten zijn.


Werkgroep

De werkgroep bestaat uit mevrouw M. De Graag-Cok en de heer ir. A.J. Beenhakker.
Momenteel wordt onderzoek voorbereid naar de veldnamen van Krabbendijke samen met dhr. J.Remijn. Belangstellenden die hieraan willen meewerken, verzoeken wij contact op te nemen met mevrouw M. De Graag-Cok, marjolijn@induco.nl


Publicaties veldnamen

De Heemkundige Kring heeft diverse boeken over veldnamen uitgegeven. De titels van deze boeken en informatie over de verkrijgbaarheid ervan vindt u onder de knop Toponymie.