De vereniging

Ontstaan

De Heemkundige Kring is ontstaan vanuit de behoefte om de vruchten van allerlei geschiedkundig onderzoek te kunnen publiceren. Daarvoor is een achterban nodig en op initiatief van toenmalig burgemeester Huber van Goes en toenmalig gemeentearchivaris Abelmann werd op 29 januari 1975 de Heemkundige Kring De Bevelanden opgericht.
Veel werd gepubliceerd in de jaarboeken in de periode 1975 t/m 1998. Het tijdschrift De Spuije is uit deze jaarboeken voortgekomen.
In de loop van de jaren hebben de activiteiten zich successievelijk uitgebreid. 

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behoud en herstel van historische en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord, zoals het voormalige eiland Wolphaartsdijk.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap.

Lezingen en excursies onder deskundige leiding naar musea, natuurgebieden, dorpen, stadjes en monumenten organiseert de Heemkundige Kring gemiddeld zeven keer per jaar. Een keer per jaar is dat een uitje buiten de Bevelanden. Regelmatig worden deze activiteiten in samenwerking met andere erfgoedclubs georganiseerd.

 

 

Organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit zeven leden. Buiten de vele informele contacten vergadert het algemeen bestuur zeven maal per jaar. Daarnaast zijn er een drietal werkgroepen actief, te weten de redactiecommissie van ons tijdschrift De Spuije en de werkgroepen Kleine Monumenten en Veldnamen. De werkgroepen zijn ook weer vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Tevens wordt er naar gestreefd om ook een evenredige verdeling over de vijf gemeenten binnen het werkgebied te hebben.
 

Samenwerking

Heemkundige Kring De Bevelanden werkt graag samen met andere erfgoedinstellingen in de regio. Bijvoorbeeld de vereniging van vrijwilligers in de archeologie, (vrienden van) (historische) musea, de gemeentearchieven, bibliotheken, genealogische verenigingen, en stichtingen voor erfgoed.

 


 

De ene keer gaat dat om kennisuitwisseling, de andere keer om het gezamenlijk organiseren van een activiteit. Dan kan een lezing of een excursie zijn, of een deelname aan markten en beurzen.
De verwachting is dat deze clubs steeds vaker samen zullen optrekken, terwijl zij wel hun eigen identiteit en doelstellingen behouden.

 

Advisering

Regelmatig adviseert de Heemkundige Kring overheden en andere instanties, bijvoorbeeld bij de naamgeving van infrastructurele werken.

 

A.J. Beenhakker en mevrouw A.J. Louisse bij de feestelijke onthulling van de naam Gozvazze in november 2015. Lees hier meer over.

 

Download de printversie van onze folder